توئیت زبان زد آذری- جهرمی بعد اجتناب کرده اند حاضر مارمولکوزیر ارتباطات پس اجتناب کرده اند ۲۰ سال به منتشر شده فیلم مارمولک اجتناب کرده اند صداوسیما پاسخ داد.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.