تهرانی ها منتظر طوفان دوم هستند


رئیس گروه مدیریت فاجعه شهر تهران ذکر شد: به همان اندازه نیم ساعت بلند مدت وزش باد از حداکثر اجتناب کرده اند سمت جنوب غرب تهران به موجود در شهر خواهد به اینجا رسید.

تهرانی ها منتظر طوفان دوم هستند

رویداد۲۴ نصیری رئیس گروه مدیریت فاجعه شهر تهران ذکر شد: به همان اندازه نیم ساعت بلند مدت وزش باد از حداکثر اجتناب کرده اند سمت جنوب غرب تهران به موجود در شهر خواهد به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت آن ۵۰ کیلومتر در ساعت {خواهد بود}. طوفان زودتر در حال حاضر ۷۵ کیلومتر در ساعت سرعت داشت.

به مشاوره وی، ساعتی پیش طوفان انواع به سختی بوته ها سقوط کرده روی خودروها داشت، علاوه بر این تصادفاتی در جاده های مختلف اجتناب کرده اند جمله میدان هفت تیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده ولیعصر رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۳ خودرو سمند، برلیانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژو خسارت وارد شد. خوب مورد هم داشتیم کدام ممکن است لامپ افتاد

گروه هواشناسی علاوه بر این پیش سوراخ بینی کرده است کدام ممکن است در ۵ روز بلند مدت وزش باد ناگهانی خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد می کنیم مردمان در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجشنبه اجتناب کرده اند جاده ها پیاده حرکت نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امکانات اوقات فراغت مراجعه نکنند.

این نیروها علاوه بر این اجتناب کرده اند مجروح شدن ۲ نفر بر تأثیر وزش باد خبر دادند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.