تنها راه پیشرفت عادلانه افزایش ساخت اشخاص حقیقی داده ها بنیان است


در اولین روز سال ۱۴۰۱ کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب اسلامی عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرن جدید را تبریک گفتند، در یک واحد سخنرانی خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی، تنها راه پیشرفت عادلانه را در پیش گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا سال نو را حلال فقر گفتن کردند. اشکال آنان آرزو کرد اقتصاد داده ها بنیان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به مشکلات جهانی در افغانستان، اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن تاکید کردند: همه این اتفاقات نماد اجتناب کرده اند حقانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده مناسب افراد ایران در کشتی همراه خود غرور دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آمیختگی نوروز را اجتناب کرده اند مشخصه‌های نوروز ایرانیان همراه خود اشاره کردن نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: بهار تصویر امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط است. این امید ۲ چندان شد.

رئیس انقلاب اسلامی همراه خود تأکید بر اینکه امید، سرچشمه همه حرکت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت‌ها است، خاطرنشان کردند: افرادی که برای افراد حرف می‌زنند، می‌نویسند هر دو پیام می‌فرستند، می‌توانند برای تحمیل امید در افراد هر کاری انجام دهند، از امید منصفانه مسئله مهم برای افراد است. پیش درگیر شدن.”

حضرت آیت الله خامنه ای همراه خود ردیابی به اینکه خداوند متعال به ملت ایران علت امید داده است، خاطرنشان کردند: دشمنان اجتناب کرده اند امید ملت ایران عصبانی شوند.

وی پس اجتناب کرده اند این مقدمه وارد بحث بی نظیر شخصی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به محدوده عناوین کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در یک واحد دهه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مانترا سال ۱۴۰۱ ذکر شد: علت محدوده عنوان تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید واژه نامه برای امسال {به دلیل} محوری بودن . اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های مالی در دهه نود رهایی اجتناب کرده اند این مشکل ها درهم آمدن است این سیستم ریزی، اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت صحیح است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود تأکید بر اینکه در امروز اشکال بی نظیر پیش روی مسئولان نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت اندرکاران اداره ملت، اقتصاد است، افزودند: در واقع رویکردهای مردم جدیدی نیز موجود است کدام ممکن است اگر {به درستی} شکسته نشده یابد، دلگرم‌کننده است.

رئیس انقلاب اسلامی همراه خود تاکید بر اینکه تنها راه حضور در انبساط مالی، گذار به اقتصاد داده ها بنیان است، افزودند: اقتصاد داده ها بنیان به معنای رویکرد آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به ساخت در همه بخش‌ها است کدام ممکن است در نتیجه کاهش ساخت در نتیجه ارزش ها، افزایش {بهره وری}، افزایش استاندارد محصول تبدیل می شود کدام ممکن است باعث تهاجمی شدن محصولات در بازارهای جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف تمام شده محصولات در موجود در تبدیل می شود.

رئیس انقلاب همراه خود تأکید بر اینکه پیشرفت عادلانه در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع معضل فقر تنها همراه خود آسانسور ساخت داده ها‌بنیان محقق می‌شود، خاطرنشان کردند: باید انواع بنگاه‌های داده ها‌بنیان افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان آن را افزایش داد. {انجام شده}.

وی در خصوص ورزش حدود ۶۷۰۰ بنگاه داده ها بنیان در ملت ذکر شد: در سال جدید باید انواع بنگاه های داده ها بنیان به ۲ برابر افزایش یابد به همان اندازه پاسخگوی خواستن ملت باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود ردیابی به عقب ماندگی برخی اجتناب کرده اند بخش‌های تولیدی مشابه با کشاورزی، افزودند: بحث کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداری فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ملت در زمینه چرخ دنده غذایی بی نظیر مشابه با گندم، جو، ذرت، خوراک دام در ایمنی درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی قرار گیرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های روغنی. مورد نیاز است.

وی همراه خود اعتقاد بر اینکه بدست آوردن به این هدف همراه خود ملاحظه به وسعت پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی دشت های حاصلخیز در ملت امکان پذیر است، ذکر شد: متاسفانه بخش کشاورزی یکی اجتناب کرده اند تکیه کن ترین بخش های ملت به واردات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مثال نیازمند تعدیل شود.”

رئیس معظم انقلاب همراه خود ردیابی به سخنان منصفانه وزیر اسبق کشاورزی با توجه به جلوگیری اجتناب کرده اند ورود کالاهای وارداتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند کاهش وابستگی به کالاهای اساسی، گفتند: با این حال مسئولان باید امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار روی حیله و تزویر را انجام دهند.

وی همراه خود تاکید بر لزوم حمایت مسئولان اجتناب کرده اند بنگاه های داده ها بنیان همراه خود کسب محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو واگذاری تسهیلات، افزود: انواع بنگاه های داده ها بنیان باید شاخص پیشرفت هر تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص تعیین مقدار مسئولان اجتناب کرده اند آن باشد. وزارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات».

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انبساط نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را همراه خود ملاحظه به پتانسیل ها ملت به‌ویژه جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه بی نظیر ملت یعنی «{نیروی کار} ماهر» انصافاًً محتمل خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: گزارش شده است کدام ممکن است نسبت بالایی اجتناب کرده اند دانشمند‌ها در بخش‌هایی مشغول به کار هستند. کاری به تحصیلاتشان ندارند.» در حالی کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند امتحان شده نیروهای متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان کدام ممکن است بهترین ثروت ملت هستند، برای ثروتمند کردن ملت استفاده کرد.

وی علاوه بر این «تحمیل اشتغال» را منوط به انبساط بنگاه های داده ها بنیان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در واقع نباید {در این} زمینه خطاها قبلی را مرتکب شویم.

رئیس معظم انقلاب در یکی اجتناب کرده اند آن خطاها می فرمایند: «در مقامات های قبلی قالب های مختلفی برای افزایش ساخت مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات بانکی در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفت، با این حال تقریباً همه این قالب ها همراه خود شکست مواجه شد، متعاقباً پولشویی تکنیک به جایی نمی برد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها باید {به درستی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقت انجام شود.”

وی علاوه بر این بر تعیین کنید‌گیری ورزش‌های زنجیره‌ای بنگاه‌های داده ها‌بنیان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به دلیل برخی گزینه ها جدیدترین قابل انجام است برخی اجتناب کرده اند بنگاه‌های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولمتضرر شوند کدام ممکن است مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌ها نباید اجازه دهند اشکال تحمیل شود. “

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ادای احترام به شدند: سال قبلی در اولین روز سال تاکید کردند: «اقتصاد ملت را به تحریم‌های آمریکا گره نزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگوییم به همان اندازه تحریم‌ها وضع همین است». این ملت نماد داده است کدام ممکن است علیرغم تحریم های آمریکا ممکن است پیشرفت تنبل، خرید و فروش خارجی را آسانسور تنبل، پیشنهادات جهان ای منعقد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موضوعات پیشرفت تنبل.

رئیس انقلاب اسلامی افزودند: در واقع من می خواهم تحت هیچ شرایطی نمی گویم برای تعمیر تحریم ها امتحان شده نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که {در این} زمینه ورزش می کنند باید کار شخصی را انجام دهند، اما علاوه بر این ایده اینجا است کدام ممکن است ملت را اینگونه اداره کنید کدام ممکن است تحریم ها {نمی توانند} ضربه بزرگی به ملت وارد کنند.» اقتصاد، متعاقباً امسال هم همین پیشنهاد را تکرار می کنم کدام ممکن است اقتصاد ملت نباید در بند تحریم باشد.

وی در پیشنهاد تکمیلی به افزایش قیمت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای ارزی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است قصد دارند همراه خود این درآمدها چه کنند، ذکر شد: برای مقابله همراه خود این درآمدها ۲ روش وجود دارد هر دو می‌توانید آن را صرف افزایش واردات کنید. این کار باعث تبدیل می شود کدام ممکن است رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری افراد در جاری افزایش باشد. این تاسیسات تولیدی به نظر می رسد خوبی دارد با این حال موجود در آن فوق العاده ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند از دست دادن سرمایه ملت است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: راه عکس کدام ممکن است مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی است، استفاده اجتناب کرده اند درآمدهای نفتی برای مونتاژ زیرساخت‌های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور اساس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس‌یابی اقتصاد است کدام ممکن است باید انجام شود.

رئیس انقلاب اسلامی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به امتیازات مختلف جهانی کدام ممکن است در جاری حاضر در جاری شیوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی نیازمند این سیستم ریزی، حرکت، انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام مناسب هستند، گفتند: ظاهر شد به مشکلات کنونی جهان تغییر به حداقل یک امر تبدیل می شود. حقانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت ملت ایران در برابر این جبهه غرور.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود تأکید بر اینکه محدوده ملت ایران در برابر این جبهه غرور «از دوام، عدم تسلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی، محافظت استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور خانه نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت» بود، خاطرنشان کردند: این انتخاب‌ها سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق بود.

وی همراه خود ردیابی به پرونده های ملت مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج آمریکا پس اجتناب کرده اند ۲۰ سال ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت ذکر شد: بگیرید.

رئیس انقلاب اسلامی علاوه بر این همراه خود ردیابی به قضایای یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمباران هر روزه افراد مقاوم آن ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اقدام عربستان در گردن زدن ۸۰ جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان خاطرنشان کردند: همه این چیزها نماد اجتناب کرده اند تاریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریکی جهان دارد. دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرگ های خونخواری کدام ممکن است دنیا را می کشند انگشت اوست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، افشای نژادپرستی غربی را یکی اجتناب کرده اند جنبه‌های پرونده اوکراین برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: تفکیک سیاه‌پوستان اجتناب کرده اند سفیدپوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربه شدن به قطار هر دو بخشش رسانه‌های غربی در رسانه‌های شخصی اجتناب کرده اند مبارزه در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خاورمیانه اجتناب کرده اند مصادیق نژادپرستی واضح است. در غرب.

وی همراه خود خاص مثال عکس اجتناب کرده اند دوگانگی روی زمین غرب، نحوه برخورد همراه خود ظلم در ملت ها را خاص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اگر در کشورهای مطیع آنها ظلم صورت گیرد، هیچ واکنشی نماد نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود همه ظلم ها، مدعی حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها نیز هستند. ادعاهای نادرست اجتناب کرده اند کشورهای بی طرفانه باج می خواهند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: در امروز یکی اجتناب کرده اند شرم‌آورترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحشیانه‌ترین دوران گذشته تاریخی اخیر ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد جهان توجه به راه این ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوگانگی را تماشا می‌کنند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه ملت ایران سال هاست در جاری ارتقای سبک کار شخصی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطق حرکت کرده است، افزود: در امروز ملت بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس به کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی یعنی همدلی خواستن دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی خرس ملت.» همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان است.

رئیس معظم انقلاب اسلامی برخی اجتناب کرده اند منازعات حال را عمدتاً پوچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشی اجتناب کرده اند بی حوصلگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیبت دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید کردند: این امتیازات باید جدا گذاشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هدف بسیج نهایی ملت ایران در بخش آموزشی وقفه تحمیل نشود. ارائه دهندگان ممکن، مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.