تصادف مشاور تبریز همراه خود خودروی قاچاقچیمسعود پزشکیان کدام ممکن است همراه خود خودروی زانتیا اجتناب کرده اند ارومیه {به سمت} تبریز در حرکت بود، در همسایه شرقی ملت در میاندوآب از نزدیک همراه خود خودروی پژو پارس قاچاقچیان حامل تعدادی از مظنون .

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.