تحریک کردن سفرهای نوروزی؛ ۱۳۵ نفر در ۴ روز قبل از این در تصادفات جان باختند
در ۴ روز قبل از این ۱۳۵ نفر اجتناب کرده اند هموطنان بر تأثیر رعایت نکردن اصول راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی جان باختند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.