بیمه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی رفاه اجازه واگذاری اموال شهرداری تهران به بورس را نمی دهد/ وجوه شهرداری را آزاد نمی کنند.


مدیرکل امور پولی شهر تهران در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود رویداد۲۴:

جواد اسلامی، سرپرست کل خزانه داری شهر تهران کسب اطلاعات در مورد چرایی عدم کالا متعدد اجتناب کرده اند املاک شهرداری در بورس می گوید: در موسسه مالی رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی {به دلیل} عجیب و غریب بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبهم بودن حساب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار مشکلاتی موجود است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو موسسه مالی Die Welfare اجتناب کرده اند همکاری امتناع می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اصل مستقیم وزیر اجتناب کرده اند آزادسازی وجوه خودداری می تنبل.

شهرداری تهران

رویداد۲۴ در حالی کدام ممکن است معاون پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شهری شهرداری تهران اجتناب کرده اند کالا متعدد اجتناب کرده اند املاک شهرداری در بورس به همان اندازه بالا سال خبر داد، همراه خود وجود شرایط عجیبی کدام ممکن است برای گروه بورس اندیشه در مورد اند، هیچ ملکی {وجود ندارد}. در فهرست بازار سرمایه ارائه شده است است.

تنها ۲ روز به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۰ که هنوز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی تیز کردن مابقی وجه اوراق ۹۸ مترو همچنان که هنوز است. پول به مترو سرازیر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای افتتاح چندین ایستگاه جدید به راحتی می تنبل. شهرداری تهران ادامه دارد همراه خود موسسه مالی رفاه به هماهنگی نرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه اختلاف شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی همچنان یکپارچه دارد. همزمان مدیران شهری اجتناب کرده اند تهیه املاک آنها در بورس خبر دادند. مسئولان شهر تهران معتقدند همراه خود سپردن اموال شهرداری به نمایندگی های کارگزاری در بورس می توانند همراه خود شرکای قرارداد طلبکار شخصی به هماهنگی برسند، هرچند این امر یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری آن به سال بلند مدت موکول شده است.

جواد اسلامی، مدیرکل خزانه داری شهرداری تهران کسب اطلاعات در مورد وضعیت جدیدترین آزادسازی ۴۰۰ میلیون تومان اوراق مشارکت اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی رفاه برای مناسبت ۲۴ می گوید: دلیل برای خودداری موسسه مالی رفاه اجتناب کرده اند آزادسازی بقیه وجوه اوراق مشارکت در حدود است. ۴۰۰ میلیون تومان کدام ممکن است تامین اجتماعی باید قبض آن نیمه اجتناب کرده اند اموالی را کدام ممکن است شهرداری شناخته شده به عنوان امانت گفتن کرده تیز کردن تنبل. حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب تامین اجتماعی عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دلیل داریم. تامین اجتماعی آن مجوز کتبی را به موسسه مالی رفاه نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی پایین ضرر پنهان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد به همان اندازه روزی کدام ممکن است تامین اجتماعی به ما حسابی نداد، یعنی همراه خود گرو گذاشتن این املاک موافقت نکند، اجتناب کرده اند آزادسازی املاک خودداری می کنیم. پول

در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا تامین اجتماعی این ضمانت ها را نمی پذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام پروژه ۴۰۰ میلیون تومان باقی مانده چه تبدیل می شود؟ وی می گوید: شهردار تهران این موضوع را همراه خود آقای عبدالملکی وزیر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور اجتماعی {در میان} گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه هایی هم رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل کردیم. وزیر امور اجتماعی در نامه ای به موسسه مالی برای تعمیر ضرر کمک کرد، با این حال متاسفانه موسسه مالی به مخالفت گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم بخشنامه وزیر امور اجتماعی مبنی بر “بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک” استناد کرد. روز شبیه به پنهان است.


اصولاً بیاموزید: کالا پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا برای سودآور بودن شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ / امانی: با بیرون اعداد دقیق


اسلامی یکپارچه می دهد: مدیران تامین اجتماعی در مصاحبه های شخصی می گویند کدام ممکن است ما همراه خود شهرداری تهران تفاهم کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برخی اجتناب کرده اند آنها هم هماهنگی کرده ایم. من می خواهم خیلی قاطعانه می گویم تنها ساختمانی کدام ممکن است خیلی دستی همراه خود آن موافقت کردند عالی ساختمان متعلق به قوه قضائیه بود کدام ممکن است شهرداری تهران آن را تصرف کرد. این ساختمان به همان اندازه نیم سال پیش متعلق به جیب دادگاه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مشکلی برای گرو گذاشتن ساختمان نداشت، با این حال اجتناب کرده اند عهده بقیه برنمی‌به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌خواست آن را شناخته شده به عنوان وثیقه قبول تنبل.

وی یکپارچه داد: نزدیک به ۲ سال است کدام ممکن است در موسسه مالی پول داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تعهدات شخصی قابل مقایسه با سهم محله را تیز کردن کرده ایم، با این حال اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری افزایش نرخ چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن نکردن دیر یا زود مطالبات پیمانکاران ضرر دارد. رشد مترو ذکر شد ارنست مترو می تواند به تعهدات شخصی حرکت تنبل اگر پول اوراق قرضه {در این} مدت تخصیص داده می شد.

سرانجام واگذاری املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات در بورس

اسلامی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر سوئیچ بسته شدن تصرف شهرداری به بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه انجام آن، ذکر شد: آنچه در خصوص واگذاری تصرف در بورس مطرح تبدیل می شود، قابل ارزیابی همراه خود بورس نیست. می گوییم عالی نمایندگی سهامی عام بخشی اجتناب کرده اند سهام شخصی را n سهم دارد. ما دسترس در بازار املاک پلاک می فروشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی گوییم کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند پلاک را ارائه می دهیم می فروشیم. شناخته شده به عنوان مثال اگر دوست دارید فلزات هر دو چرخ دنده را اجتناب کرده اند بورس فلزات خریداری کنید. می گویند من می خواهم اجتناب کرده اند این چرخ دنده هر دو فلز آرزو می کنم.

وی یکپارچه می‌دهد: «کار واگذاری اولین را انجام داده‌ایم، با این حال مجوز مناسب در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی بدست آمده نکرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقاً نمی‌دانم چه روزی این اتفاق می‌افتد. با این حال در سال ۱۴۰۱ بحث واگذاری اموال شخصی را همراه خود جدیت پیگیری خواهیم کرد. ما همراه خود گروه بورس خیلی خوشایند کار می کنیم به منظور که اجازه داریم جمع کنندگان شخصی را اجتناب کرده اند گروه صرافی منتقل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ به صورت نقدی انجام تبدیل می شود. این اشخاص حقیقی همراه خود از گرفتن حواله می توانند در بورس کسب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن نقدی به آنها محسوب تبدیل می شود.

الزامات دردسرساز شهرداری برای سوئیچ املاک در بورس

پیش اجتناب کرده اند این ناصر امانی، یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه شهرداری تهران در گفتگو همراه خود رویداد۲۴ آموزش داده شده است بود کدام ممکن است طبق هماهنگی همراه خود بورس، ملک شخصی را همراه خود تعدادی از شرط واگذار می کنیم. ثانیاً بورس پذیرفته است کدام ممکن است این املاک نیازی به سند ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قرار زودتر نیز آنها را می پذیرند. ثالثاً تامین کننده کدام ممکن است شهرداری است، برای ایجاد درآمد هر دو زیان ده بودن، مجبور نیست صورت های پولی شخصی را به بورس حاضر تنبل. چهارم اینکه سازندگان شهرداری کدام ممکن است حواله دارند می توانند همراه خود شبیه به حواله آن املاک را در بورس خریداری کنند.

بعد از همه ناصر امانی در آن نقطه گفتن کرد کدام ممکن است معاون شهردار قول داده {است تا} بالا سال این ملک را در بورس بفروشد با این حال این وعده ادامه دارد ممکن نشده است.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.