بیماری عروق کرونر مشهد زرد شد
رئیس کمیته رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وسط مدیریت کرونا دانشکده علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: بر ایده فینال گفتن وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی، مشهد در وضعیت کرونا زرد قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر تنها خوب شهر در استان خراسان رضوی زرشکی است. “.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.