بیشترین میزان فساد بر بخش معدن تاثیر می گذاردعبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده سروستان گفت: عده ای رفتند و صاحب معدن شدند و با کم و یا بدون تحرک معدن را به دیگری فروختند. به معنای دلال است. اگر کار از ابتدا به دست یک فرد واجد شرایط نیفتد، باید منتظر بمانیم تا عمق اقتصاد بیمار، سودآور و غیرمولد را پیدا کنیم.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.