بلایی کدام ممکن است تلفن در کنار برای جوانان به در کنار دارد
اگر کودکان زیر ۱۲ سال ساعت های زیادی در روز به صفحه کامپیوتر مورد توجه قرار گرفت کنند، بالقوه است دچار مشکلات رفتاری مربوط به پرخاشگری هر دو غمگینی شوند.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.