بازدیدها | دوم خودکشی ناموفق اجتناب کرده اند روی پل عابر مشهد (۱۰ فروردین ۱۴۰۱)
شخص جوانی کدام ممکن است در پل عابر جاده شبیه به مشهد اقدام به خودکشی کرده بود همراه خود حضور دیر یا زود نیروهای منقل نشانی مشهد ناکام ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانش نجات کشف شد.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.