ایمنی اجتناب کرده اند ساختار بچه ها گروه همراه خود کاهش سزارین


رئیس امور مامایی دانشکده علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: صیانت اجتناب کرده اند ساختار بچه ها گروه همراه خود کاهش سزارین های بی معنی محقق تبدیل می شود.

وهم تورابینیا اظهار داشت: سزارین ساده در مواقع اورژانسی توسط مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر متخصص خانمها {برای حفظ} سلامت آنها این راه را تجویز می تدریجی.حفاظت از طرح جوانان جمعیت با کاهش سزارین

وی همراه خود دقیق اینکه خطر خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت پس اجتناب کرده اند زایمان مادرانی را کدام ممکن است به فرآیند سزارین زایمان می کنند، شبح می تدریجی، افزود: جدا از این، مدت بستری شدن در بیمارستان تمدید شده تبدیل می شود.

تورابینیا چشم انداز باروری را {به دلیل} چسبندگی معده کاهش می دهد، خطر حاملگی خارج رحمی را افزایش می دهد، {به دلیل} استفاده اجتناب کرده اند داروهای بیهوشی باعث مشکلات تنفسی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر مادران را ۲ برابر می تدریجی. زایمان خالص سایر مسائل سزارین برای مادران.

دانشیار گروه خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان دانشکده علوم پزشکی دزفول می گوید: احتمال افزایش مشکلات شیردهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات عاطفی-اجتماعی {به دلیل} عدم تصمیم کافی منافذ و پوست همراه خود منافذ و پوست در ساعت اول زایمان شخص تولید دیگری موجود است. پیامدهای عقب کشیدن سزارین هستند.

به مشاوره ترابی نیا؛ سهم نوزادان سزارین همراه خود شرایطی مشابه با: آسم، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوتیسم (بیش فعالی) {به دلیل} بیهوشی در نوزادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدن در بخش آی سی یو تا حد زیادی احتمالاً می رود مسائل تنفسی تحمیل کنند.

این مکان خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.