ایران باید در تمامی معادلات جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی قرار گیرد


سردار سرتیپ دوم حمزه بیدادی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه زیبایی شناختی آب تیمور کدام ممکن است در لحظه (۲۸ اسفند ۱۳۹۲) برگزار شد، ذکر شد: پیدا کنید.

وی با خاص اینکه پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه قلبی توانستیم یک بار دیگر به زائران راهیان آفتاب خدمت کنیم، ذکر شد:

بیدادی در خصوص بحث جهاد ذکر شد: اکنون میدان درگیری به سختی منحصر به فرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری شبیه قبلی سد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل نیست، اما علاوه بر این در لحظه بخش کشتی دشمن با ما روحیه است. مردمان، به طور قابل توجهی بچه ها.» لنگیدن.

فرمانده قرارگاه جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتر نظامی جنوب غرب تصریح کرد: بی شک راهیان آفتاب منصفانه انبار عظیم زیبایی شناختی است کدام ممکن است ممکن است تأثیری بی بدیل داشته باشد، چرا کدام ممکن است با این یادمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن ها می توان زمینه های مستحکم، سنت ایثار را منتقل کرد. سنت بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه برای نوجوانان.»

فرمانده قرارگاه جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتر نظامی جنوب غرب ملت افزود: با این کارهای زیبایی شناختی می توان راه را برای عصر جدید به راحتی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها کمک کرد تا {در این} مسیر تدریجی قدم باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توانایی به نیازها عالیه نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب برسند. مقامی خوب است کدام ممکن است ملت ما بایستد.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.