انبساط ۳۰ درصدی خوردن بنزین در خراسان رضوی
اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند سال قبلی به همان اندازه بالا یکم فروردین ماه امسال ۲۵ میلیون لیتر بنزین {در این} قلمرو خوردن شده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۳۰ نسبت افزایش داشته است.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.