امشب ساعت ها را منصفانه ساعت به ورودی بچرخانیم؟


4655993 - امشب ساعت یک ساعت به جلو می رود؟  |  آخرین تصمیم در مورد ساعت رسمی کشور

علی بهادری جهرمی، سخنگوی مقامات در صفحه مناسب شخصی در توییتی دانستن درباره بازگشت لایحه DST به مجلس نوشت:

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با جامعه خبر ۲۱ در ۱۶، ذکر شد: ساختار اصلاح ساعت مناسب ملت در اصل کار قرار خواهد گرفت.

به آموزش داده شده است وی، «ساختار اصلاح ساعت مناسب درهم آمدن است بازرسی های کارشناسی در بخش نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید».

لایحه اصلاح ساعت به تصویب نمایندگانی رسید کدام ممکن است دیروز اجتناب کرده اند شورای نگهبان برای اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر پارادوکس به مجلس بازگشتند.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.