امتحان کنید این سیستم های فکر شده وزیر بهداشت در بخش مدیریت کرونا


این سیستم های وزیر بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی برای اداره کردن کامل کوید ۱۹ آشکار شد.

این سیستم های دکتر. بهرام عین اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی در بخش مدیریت کامل راه اندازی شد.

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.