افشای عناصر بی نظیر تصادفات نوروزی / سهم ۳۷ درصدی تصادفات واژگونی


{در خانه} اطلاعات ایران افشای عناصر بی نظیر تصادفات نوروزی / سهم ۳۷ درصدی تصادفات واژگونی

معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی:
متاسفانه بر ایده آمار ۱۰۷ نفر در تصادفات خیابان ای جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۱۲ سهم کاهش داشته است.
تصادفات درمورد به جراحات خصوصی نیز ۱۴ سهم کاهش کشف شد در حالی کدام ممکن است بازدید کنندگان سایت خیابان ای ۲۹ سهم افزایش کشف شد.
۲۶ سهم تصادفات بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ سهم تصادفات بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ رخ داده است.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.