افزایش ۴۱ درصدی بازدید کنندگان سایت بزرگراه ای / گزارش ۳۲ میلیون تردد نوروزی


فرمانده معظم کل قوا با تاکید بر ۲ ورزش گشت‌های خودرویی، موتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابر پیاده در ایام نوروز، تردد در بزرگراه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای مواصلاتی را ۴۱ نسبت افزایش دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات بزرگراه‌ای کاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲ میلیون تردد به عقب را گزارش کردند. ) اجتناب کرده اند تحریک کردن اردوی نوروزی پلیس تاکنون خبر داد.

به گزارش ملیت به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، سردار حسین اشتری در اولین مونتاژ ستاد نوروزی سال ۱۴۰۱ در فرماندهی انتظامی ملت اظهار کرد: {همه ما} سربازان ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزار مردمان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عهدی کدام ممکن است داریم قابل اعتماد هستیم. با شهدا {برای حفظ} خوب ارزش ها ساخته اند.»

وی با ردیابی به مانترا سالانه مقام معظم مدیریت «ساخت، اطلاعات، حرفه»، ذکر شد: ما وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها شخصی را بر مقدمه مانترا سال محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده به باور فرمایشات مقام معظم مدیریت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه استفاده می کنیم. اجتناب کرده اند قابلیت های ما برای ایفای موقعیت بهینه.

این مقام ارشد انتظامی با ردیابی به تمایل روزافزون برای انجام ماموریت های جلو، تاکید کرد: امید آفرینی در گروه باید رویکرد همه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های شرکت ها رسان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ذات شخصی حرکت کنیم. تکالیف قانونی امید در گروه توسعه یابد.

پایتخت برتر پلیس

فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران با دقیق اینکه اعتقاد کلی را بهترین سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتوانه می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت افزایش آن امتحان شده روزافزونی داریم. بر مقدمه مانترا نوروزی «پلیس خوب، قانونمدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط بهاری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان با ورزش های اردوی نوروزی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین ماه، وظایف شخصی را سریع، درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتاب انجام می دهیم.

موج مسافران بازگشت

وی با ردیابی به ورزش دوگانه گشت‌های خودرویی، موتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابر پیاده در ایام نوروز، تردد در محورهای مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه‌ای را ۴۱ نسبت افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب کاهش تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات بزرگراه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه‌جویی ۳۲ میلیون تردد (سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت) اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن ورزش شد. تاکنون گزارش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در فینال روزهای هفته اول سفر نوروزی شاهد تحریک کردن موج ادای احترام به استان های مبدأ هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همکاران شخصی طرفدار می کنم در چارچوب قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق به وظایف شخصی حرکت کنند. همکاری با کودک های آنها در فرماندهی من می خواهم عالی پلیس آرزو می کنم.

نظارت بر ورزش های صنفی

سردار اشتری در شکسته نشده با تاکید بر اینکه امتحان شده برای رشد امنیت اخلاقی در گروه رویکردی همگانی است، بر بدتر کردن نظارت بر ورزش اصناف برای رعایت ایده ها امنیت اخلاقی همزمان با ورزش آنها در تمامی ایام به طور قابل توجهی نوروز تاکید کرد.

وی با ردیابی به لزوم استفاده حداکثری اجتناب کرده اند قابلیت رسانه سراسری برای آینه کردن انتخاب عملیات پلیس در ایام نوروز، ذکر شد: ساخت محتوای «تصویری» متکی بر رشادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همکارانم اجتناب کرده اند مرز تا مرز در خدمت مردمان است. مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن آن در رسانه سراسری باید یکی اجتناب کرده اند رویکردهای شدید به فرماندهی زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی فرماندهی انتظامی ملت باشد چرا کدام ممکن است معتقدم چنین اقداماتی باعث امید در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای روحیه خدمتگزاری سختکوش من می خواهم تبدیل می شود. همکاران شاغل

تامین مسکن برای نیروهای پلیس

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} پلیس، فرمانده معظم کل قوا با تاکید بر اینکه تامین مسکن عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی نیروهای انتظامی اجتناب کرده اند انتخاب های امسال است، بر تداوم اقدامات برای افزایش وضعیت معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی تاکید کرد. رفاه افسران پلیس، ذکر شد: ما اجتناب کرده اند حمایت اجتناب کرده اند خانوار های افسران پلیس {در سراسر} ملت تحسین می کنیم.

این موقعیت یابی عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.