اجرای جشنواره مدیران جوان انقلاب اسلامی به رویداد روز جوان


جشنواره مدیران جوان الگوی ای اجتناب کرده اند تراز انقلاب اسلامی در سالروز ولادت حضرت علی اکبر(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جوان شورای برتر بچه ها انقلابی در راستای تاکیدات مقام معظم مدیریت مبنی بر ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور مدیریت است. بچه ها انقلابی با حضور معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین ارشد مراسم سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​در سالن کنفرانس شهید سلیمانی برگزار شد.

{در این} مراسم رضایی معاون رئیس جمهور با ردیابی به مشخصه های خوب سرپرست الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست با برشمردن سردار شهید حسن باقری شناخته شده به عنوان الگوی جوان انقلاب اسلامی ذکر شد: سرپرست جوان انقلابی باید در فاجعه ها به ابعاد این شهید سربلند باشد. ” در موقعیت به رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل امتیازات.

معاون رئیس جمهور با دقیق اینکه مشکلات مدیریت در فضای آرام به مراتب کمتر اجتناب کرده اند شرایط حاد جنگی است، ذکر شد: شهید حسن باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند فرماندهان جوان دوران حفاظت مقدس توانستند در شرایط روی حیله و تزویر نبرد را به بهتر از نحو انجام دهند. سرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پتانسیل ها کم.

وی افزود: در امروز میهن گران ما تشنه خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن جهش در همه بخش هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند مدیریتی جوان، جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نترس است کدام ممکن است توانایی داشته باشد توانمندی های بدیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنهان ملت به طور قابل توجهی جوانانی را کدام ممکن است در دوردست ها اقامت می کنند، بسیج تنبل. کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده سازنده ای به در کنار داشت، سبدها ساخت را اجتناب کرده اند بین برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش آسانسور پول سراسری را برای توانمندسازی طبقات متداولو زیرین گروه کدام ممکن است گرفتار مشکلات مالی بودند {دنبال کرد}.

سیدمحمدحسین علوی گرگانی، رئیس شورای برتر بچه ها انقلابی، سخنران بعدی جشنواره ذکر شد: مدیریت موازنه انقلاب بر ایده خوب ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاه های مقام معظم مدیریت برگرفته اجتناب کرده اند سنت انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های اسلامی است. به این مسیر طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی خاصی بخشیده است.

علوی تصریح کرد: در راستای باور ادعا گام دوم انقلاب اجتناب کرده اند تعدادی از ماه پیش کمیته ای متشکل اجتناب کرده اند نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید انقلابی تشکیل شد تا مدیران جوان عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی در درجه انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها را ایجاد کنند. ۲۰۰ سرپرست جوان انقلابی ۲۵ سرپرست جوان کلاس اول به رئوس مطالب زیر راه اندازی شد شدند: علی باقری کنی، سیدعلی موسوی جم، وحید جلیلی، جواد تاجیک، علی بهادری جهرمی، محمدرضا فرزین، حمید غریب پور، احمد حیدری، علی جعفری، سید میعاد. صالحی، اسماعیل زارعی کوشا، محسن منصوری، زهرا پناهی روآ، احمد اسدزاده، علی محمد قادری، علی محمد قلیها، مهرداد بذرپاش، صمدالله شکری، محمد پیرعلی، سید مهدی نیازی، علیرضا پیمان پاک، علی بحرینی، علی هایک، علی همتی ، سید محمود اسلامی اجتناب کرده اند نفرات برتر مرحله باقی مانده ۱۰ نفر شناخته شده به عنوان مدیران جوان الگوی در درجه انقلاب اسلامی راه اندازی شد می شوند. پرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم کرد.

سرپرست جشنواره در نهایت افزود: تیرماه بلند مدت کنگره سراسری سالانه رئیس جوان انقلاب اسلامی با تقدیر اجتناب کرده اند شهید سرلشکر حسن باقری، فروش گفتمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت مدیریت جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهادی برگزار تبدیل می شود. ارتقای رهبران جوان در ملت

این موقعیت یابی خوب خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای خواهید کرد با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.