آسیب به به تصویر کشیدن های شهری در سوریه چهارشنبه عصرمتاسفانه برگزاری مراسم عصر چهارشنبه سوری دهه هاست کدام ممکن است برای ملت تغییر به ۱ فاجعه شده است. متنوع اجتناب کرده اند اموال نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی امشب آسیب خواهد دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر اجتناب کرده اند آن، شاهد تلفات بسیاری اجتناب کرده اند هموطنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تلفات جانی هستیم.

این موقعیت یابی منصفانه خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین چاپ شده شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.