آسانسور بازالت چیست؟


بازالت چیست؟

تبیر ۲۴»بازالت (بازالتفرم سنگ آذرین است کدام ممکن است اجتناب کرده اند خنک شدن گدازه های آتشفشانی به وجود می آید. اجزای بازالت سرشار اجتناب کرده اند آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منیزیم است کدام ممکن است سنگ آتشفشانی را قلیایی هر دو مافیک می تنبل. حدود ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند درجه پایین اجتناب کرده اند بازالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۹۰ نسبت اجتناب کرده اند سنگ های آتشفشانی درجه پایین اجتناب کرده اند بازالت {تشکیل شده است}. رنگ این سنگ های قلیایی اسپرسو ای غیر مستقیم به سیاه هر دو سیاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هوازدگی، رنگ درجه آنها ممکن است به اسپرسو ای غیر مستقیم به صورتی اصلاح تنبل. تراکم بازالت ۳.۳-۲.۷ ۳خوب و دنج بر سانتی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام فشاری آن ۳۰۰۰ است ۲ کیلوگرم بر سانتی متر است. پس اجتناب کرده اند خروج اجتناب کرده اند پایین، گدازه های بازالتی برای عجله جریان می یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} محتوای سیلیس کم، روی پایین چاپ شده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ویسکوزیته پایینی تحمیل تبدیل می شود.

الیاف بازالت (FB)

میله آسانسور کننده الیاف بازالت (الیاف بازالت) در جاری مونتاژ است. الیاف بازالت ماده ای است کدام ممکن است اجتناب کرده اند الیاف بازالت فوق العاده ریز {تشکیل شده است} کدام ممکن است اجتناب کرده اند چرخ دنده معدنی پلاژیوکلاز، پیروکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید الیوین {تشکیل شده است}. خیلی شبیه فایبرگلاس است با این حال خواص فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیکی بهتری نسبت به فایبرگلاس دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی ارزانتر اجتناب کرده اند فیبر کربن است. الیاف بازالت اجتناب کرده اند ذوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسندگی سنگ بدست می آید. دارای خواص زیادی اجتناب کرده اند جمله عایق هوادهی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری شیمیایی بعدی نسبت به الیاف شیشه آمورف است. الیاف بازالت در محله آب در دمای ۷۰ سطح سانتیگراد به همان اندازه ۱۲۰۰ ساعت استحکام شخصی را محافظت می کنند کدام ممکن است این مقدار چندین برابر الیاف شیشه ای است کدام ممکن است در مونتاژ میلگرد فایبرگلاس استفاده تبدیل می شود. الیاف شیشه ساده ۲۰۰ ساعت دوام می آورند. الیاف بازالت {به دلیل} ضریب انبساط هوادهی کدام ممکن است فوق العاده نزدیک به بتن است اجتناب کرده اند توقف مصرف کردن بتن جلوگیری می تنبل. خواص فیزیکی الیاف بازالت به رئوس مطالب زیر است: استحکام کششی ۳۱۰۰-۴۸۴۰ مگاپاسکال، مدول یانگ (نسبت فشار هر دو اصلاح اندازه ملایم به ازدیاد اندازه) ۹۵-۸۵ خوب و دنج پاسکال، چگالی ۲.۸ خوب و دنج بر سانتی متر تاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشیدگی در هنگام شکست ۳.۱۵ نسبت استحکام کششی عمومی بازالت. الیاف ۲ برابر اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدول الاستیک آن ۱۵ به همان اندازه ۳۰ نسبت اصولاً اجتناب کرده اند الیاف شیشه ای است کدام ممکن است در مونتاژ میله های الیاف شیشه استفاده تبدیل می شود.

آسانسور بازالت چیست؟

نوسازی شده اجتناب کرده اند الیاف بازالت فرم آرماتور به تماس گرفتن میله آسانسور کننده بازالت (آسانسور بازالت)
قابل دانستن است کدام ممکن است این محصول {به دلیل} مزایایی مشابه با آرماتور بتن، وزن سبک، استحکام بالا، عمر مفید بالا، از دوام در مخالفت با خوردگی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازده مالی، در کشورهای شیک مورد ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقیب شدید پروفیل های فولادی می باشد. . ژئوپلیمرهای بازالت صحیح ترین مصالح برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز هستند. این آرماتور اجتناب کرده اند الیاف بازالت (۸۰%) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزین اپوکسی (۲۰%) {تشکیل شده است}. چون آن است از قبل می دانید اپوکسی فرم ماده پلیمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند میلگرد بازالت هر دو BFRP میله های آسانسور کننده پلیمری آسانسور شده همراه خود الیاف بازالت (پلیمر آسانسور شده همراه خود الیاف بازالت) عالی فناوری جدید در صنعت ساختمان است. اجتناب کرده اند این رو برای ساخت میلگرد بازالت، انواع زیادی الیاف هر دو موضوع های مذاب سنگ بازالت همراه خود پیوندی محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی همراه با هم قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود رزین های اپوکسی، پلی استر هر دو وینیل استر پوشانده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید می دهند.

وزن میلگرد بازالت حدود ۱.۳ برابر میلگرد فولادی است. و یک دو.۵ برابر محکم تر اجتناب کرده اند فلز و هفت.۵ برابر وزن از دوام دارد. این امر بار را ساده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار را بودجه تر می تنبل BFRP کاهش.

آماتورهای الیاف بازالت برای مواقع خاص مشابه با مواقعی کدام ممکن است خطر خوردگی میله های فولادی {به دلیل} قرار تکل کشف نشده چرخ دنده شیمیایی، اسیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلیاها به طور قابل توجهی در تنظیم های دریایی مشابه با دیواره های دریایی، خیابان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل ها موجود است، محدوده خوبی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند متنوع چرخ دنده گالوانیزه شوند. برای میلگرد علاوه بر این اجتناب کرده اند تذکر قیمت بسته شدن ارزانتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر دوام تمدید شده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن تر اجتناب کرده اند پروفیل های استنلس استیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخالفت با تنظیم های خورنده مقاوم است.

مزایای میلگرد بازالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز آنها همراه خود سایر میلگردها

ساخت بتن مسلح همراه خود بازالت مبتدی به کمیت بتن کمتری خواستن دارد. به دلیل در سازه های سبک تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمیت کمتر بتن استفاده تبدیل می شود. چون آن است قبلا اشاره کردن شد، میله های بازالت در تنظیم های خورنده فوق العاده محکم تر اجتناب کرده اند میله های فولادی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} راحتی بار، قابلیت بازیافت، قیمت ساخت کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی در {نیروی کار}، اجتناب کرده اند تذکر مالی اقتصادی هستند. استفاده اجتناب کرده اند آن در مناطق سردسیر همراه خود دمای فوق العاده زیرین مشکلی نخواهد داشت. مزایای تولید دیگری عبارتند اجتناب کرده اند: ۴ برابر سبکتر اجتناب کرده اند فلز، ضریب هوادهی برابر همراه خود ضریب انبساط هوادهی بتن، از دوام کششی سه برابر اصولاً اجتناب کرده اند فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مزایا…

قیمت آرماتور بازالت

میلگردها در چرخ دنده، گریدها، قطرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس های مختلف ساخت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عالی اجتناب کرده اند بسیاری از ساخت شده بر قیمت میلگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قیمت میلگرد همراه خود عیار معمول تأثیر می گذارد. A4 اجتناب کرده اند قیمت میلگردها A1o A2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید A3 قیمت میلگرد بازالت بعدی اجتناب کرده اند قیمت میلگرد الیاف شیشه زبان چینی است کدام ممکن است نسبت به الگوی الیاف شیشه آمریکایی ارزانتر است. به طور گسترده همراه خود اطراف شدن تکنولوژی مونتاژ بعضی از اینها میلگرد، قیمت آن کمتر اجتناب کرده اند میلگرد آجدار، میلگرد آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر میلگردهای مرکب {خواهد بود}. قیمت آرماتور بازالت گرانتر اجتناب کرده اند الیاف است شیشه E با این حال آنها فوق العاده بودجه تر اجتناب کرده اند فیبر کربن هستند. قیمت میلگرد بازالت اجتناب کرده اند فلز گالوانیزه {به دلیل} خواص منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی آن اصولاً است. قیمت آرماتور بازالت برای افزایش کار کردن انواع اجتناب کرده اند نمایندگی های بازرگانی {مفید است}. اینها برای ادغام کردن فرودگاه ها، کشاورزی، نرده ها، زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دال های بتنی است. هنگام کسب میلگرد بازالت، قیمت میلگرد را اجتناب کرده اند فروشندگان مختلف در سراسر جهان بازرسی کنید برای ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده های شخصی را بر مقدمه قیمت، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادات مشتریان زودتر محدود کنید.

این مکان عالی خبرخوان خودکار است کدام ممکن است مطالب مختلفی را بازنشر می تنبل. در صورتی کدام ممکن است محتوای ممکن است با بیرون اشاره کردن تأمین آشکار شده است لطفاً اطلاع دهید به همان اندازه لینک اضافه شود.