VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم زراعی

نقش چرخه گلي اكسالات در دانه هاي روغني: روغن ذخیره اولیه بذر در بسیاری از گیاهان عالی است. پس از جوانه زنی این ذخیره به منظور کمک به رشد گیاه در طول رویش اولیه گیاهچه آماده می شود. چرخه گلی اکسالات در این فرایند متابولیکی موثر وسودمندا ست. این چرخه امکان استفاده از استیل کوانزیم آ ناشی از تجزیه لیپیدهای ذخیره شده برای سنتز کربوهیدرات ها  را فراهم می نماید.جوانه زنی و رشد پس از جوانه زنی مراحل حیاتی درچرخه زندگی گیاهان عالی هستند. طی این دوره گیاهچه باید برنامه های متابولیکی و رویشی خود را با شرائط محیطی وفق دهد تا قبل از پایان یافتن ذخایر غذایی اش اتوتروفیسم نوری را انجام دهد در بسیاری از بذرها ذخیره اصلی روغن است.فايل مقاله اصلي و ترجه فارسي آن پيوست مي باشد    ترجمه: حسين ساراني